Privacy policy CZ

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost FIRMADAT vytvořila aplikaci Ateosys jako komerční aplikaci. Tato služba je poskytována firmou FIRMADAT a je určena k použití tak jak je.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách při shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne využít naší služby.

Pokud se rozhodnete používat naši službu, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací souvisejících s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží k poskytování a zlepšování služby. Vaše informace nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným, než je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Termíny používané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou přístupné v Ateosys, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak.

Sběr a použití informací

Pro lepší zážitek při používání naší služby můžeme požadovat, abyste nám poskytli určité osobní informace, včetně fotografií čárových kódů. Informace, které požadujeme, budou uchovány a používané podle popisu v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Aplikace používá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace používané k identifikaci vás.

Odkazy na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran, které aplikace používá

Data protokolů

Chceme vás informovat, že kdykoli použijete naši službu, v případě výskytu chyby v aplikaci shromažďujeme data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) v datovém protokolu. Tato data mohou obsahovat informace, jako je IP adresa vašeho zařízení, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při využívání naší služby, čas a datum vašeho používání služby a další statistiky.

Cookies

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou zasílány do vašeho prohlížeče z webových stránek, které jste navštívili, a jsou uloženy v interním paměti přístroje.

Tato služba tyto "cookies" výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kódy a knihovny třetích stran, které používají "soubory cookie" pro shromažďování informací a zlepšení svých služeb. Máte možnost kdykoli tyto soubory cookie přijmout nebo odmítnout a zjistit, kdy je soubor cookie odeslán do vašeho zařízení. Pokud vybíráte naše cookies, možná nebudete moci používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a fyzické osoby třetích stran z následujících důvodů:

 • pro usnadnění práce s naší službou;
 • pro poskytování služby v našem zastoupení;
 • pro provádění služby související se službami; nebo
 • pomáhat nám s analýzou způsobu využívání služby.

Chceme informovat uživatele této služby, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním informacím. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly přiděleny. Jsou však povinny nezveřejňovat a nepoužívat informace pro žádný jiný účel.

Bezpečnost

Oceňujeme vaši důvěru v poskytnutí vašich osobních údajů, a proto se snažíme používat komerčně dostupné prostředky k jejich ochraně. Nezapomeňte však, že žádný způsob přenosu informací přes internet nebo způsob elektronického ukládání dat není 100% bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné weby

Tato služba může obsahovat odkazy na jiné weby. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tento web. Mějte na paměti, že tyto externí weby nejsou provozovány od nás. Proto vás důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky třetích stran či služeb.

Ochrana soukromí dětí

Tyto služby se nevztahují na osoby mladší 13 let. Nevědomě sbírají informace o osobě, které jsou identifikovatelné, od dětí mladších 13 let. V případě, že zjistíme, že nám dáno 13 osobní údaje, okamžitě odstraníme tyto servery. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní informace, kontaktujte nás, abychom mohli vykonat potřebná opatření.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme z času na čas aktualizovat. Doporučuje se proto pravidelně prohlížet tuto stránku. O změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte kontaktovat.

Privacy policy EN

Privacy Policy

FIRMADAT built the Ateosys app as a Commercial app. This SERVICE is provided by FIRMADAT and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Ateosys unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to photos of barcodes. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

 Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

GDPR

 1. Zpracovatelská smlouva GDPR Firmadat s.r.o.
 2. Informace o zabezpečení dat na serverech:
  1. pro servisní přístupy na servery ve vlastnictví společnosti Firmadat s.r.o. je používána aplikace WIN RDP, přihlášení chráněno už. jménem a heslem
  2. pro klientské přístupy na servery ve vlastnictví společnosti Firmadat s.r.o. (především hosting Pohoda) je taktéž používána aplikace WIN RDP, přihlášení chráněno už. jménem a heslem
  3. uživatelská práva v informačním systému Pohoda přiděluje klient (vlastník licence systému Pohoda) a zodpovídá tedy za přístupy v rámci informačního systému

Propojení Pohody s eshopem VirtueMart 2 a 3

 

Detail propojení Pohody a

VirtueMart 2 Full

profi řešení, včetně podpory
 

VirtueMart 3 Full

  VirtueMart 2 ZDARMA možnost rozšíření na Full verzi
  VirtueMart 3 ZDARMA placená podpora 

 

Licence ZDARMA Full poznámka
Cena ZDARMA 13.000,-   
Skladové karty - zásoby ANO ANO bez omezení množství počtu
doplňkové vlastnosti produků (internet. a volitelné parametry) NE ANO  
internetové kategorie (včetně obrázků a popisů) ANO ANO  
obrázky produků (včetně popisů obrázků) ANO ANO  
přílohy na stažení - Související soubory NE ANO  
související zboží NE ANO  
alternativní zboží NE ANO  
variany produktů (barvy / velikosti) NE ANO  
Objednávky      
stahování přijatých objednávek do Pohody ANO ANO  
stavy objednávek z Pohody na eshop NE ANO  
stavy objednávek SEZNAMY (jen pro Pohoda E1) NE ANO  
b2b model  NE ANO (různé cenové hladiny)
vydané faktury - v klientské sekci zákazníka PDF - ke stažení NE NE * *) možnost dokoupit v modulu Faktury na eshop
více prodejních cen NE ANO  
individuální ceny a slevy z Pohody na eshop NE ANO  
adresář zákazníků (import do Pohody i částečný export na eshop) NE ANO  
vlastní mapování polí u zásob a adresáře NE ANO  
více eshopů z jedné Pohody NE ANO  
vícejazyčný eshop NE ANO  
rozdílné stromy kategorií pro více eshopů z jedné Pohody NE ANO  
jiné názvy, popisy u produktů pro různé eshopy (jen pohoda E1) NE ANO  
překlady kategorií int. Obchodů z Pohody na eshop (jen Pohoda E1) NE ANO  
překlady zásob (název, popis, rozš. Popis) NE ANO  
počet instalací neuvedeno >200  

 

 

Detail propojení Pohody a

VirtueMart 2 Full

profi řešení, včetně podpory
 

VirtueMart 3 Full

  VirtueMart 2 ZDARMA možnost rozšíření na Full verzi
  VirtueMart 3 ZDARMA placená podpora 

 

 

Pohoda - daňová evidence

Daňová evidence

(dříve jednoduché účetnictví)

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmů a obsahuje zejména údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. Vedou ji fyzické osoby, jejichž roční obrat nepřekročil za uplynulý kalendářní rok 25 milionů korun

 

Základním pilířem daňové evidence je agenda Peněžní deník. Ten vytváří POHODA automaticky na základě dokladů, které zadáváte do agend Pokladna a Banka. Daňové a nedaňové příjmy a výdaje rozlišuje pomocí typu předkontace. Postačí, když zvolíte vhodnou předkontaci zaúčtování. Tento praktický koncept vám umožní oddělené vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů, ovšem nadále můžete pracovat i s celým deníkem najednou. Datem uskutečnění účetního případu je datum platby.

 

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V oblasti této daně POHODA podporuje, umožňuje, příp. automaticky sestavuje:

 • členění DPH podle struktury daňového přiznání,
 • vystavit, elektronicky podat a archivovat řádná, dodatečná, opravná řádná i opravná dodatečná přiznání v souladu s úředním vzorem,
 • vystavit, elektronicky podat a archivovat podklady k souhrnnému a následnému souhrnnému hlášení v případě dodání zboží a služeb do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • výpisy z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (jak z pohledu dodavatele, tak odběratele),
 • jednoduše vystavovat doklady při opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
 • registraci k DPH ve více členských státech EU a jednoduché vystavování dokladů se sazbami, které se liší od sazeb platných v Českérepublice.

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je sestavení podkladů pro daň z příjmů. Programem POHODA si můžete nechat vypočítat daň kdykoliv v průběhu účtování. Na zaúčtované doklady to nebude mít žádný vliv a výpočet můžete kdykoliv opakovat. POHODA vám také pomůže s časovým rozlišením nákladů a výnosů do příslušných účetních období.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Firmadat s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 1280, 765 02 Otrokovice

identifikační číslo: 26839576

zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46659

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

 www.upes.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnost Firmadat s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1280, 765 02 Otrokovice, identifikační číslo: 26839576 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46659 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.upes.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.        Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.        uživatelský účet

1.5.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.6.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.7.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.8.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.9.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok od registrace nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.10.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.        uzavření kupní smlouvy

1.11.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.12.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.13.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.14.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.14.1.                   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.14.2.                   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.14.3.                   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.15.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.16.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.18.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.        cena zboží a Platební podmínky

1.19.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Nábřeží 599, 76001 Zlín

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č2600108831/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s., IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

        (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

 bezhotovostně platební kartou;

1.20.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.21.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.22.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.23.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.24.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.17), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.25.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.26.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.        odstoupení od kupní smlouvy

1.27.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.28.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.29.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

1.30.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.31.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.32.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.33.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.        přeprava a dodání zboží

1.34.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.35.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.36.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.37.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.38.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.        Práva z Vadného plnění

1.39.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.40.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.40.1.                   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.40.2.                   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.40.3.                   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.40.4.                   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.40.5.                   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.41.     Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.42.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.43.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.44.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.        další práva a povinnosti smluvních stran

1.45.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.46.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.47.     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.48.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.49.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.        ochrana osobních údajů

1.50.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.51.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.52.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.53.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.54.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.55.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.56.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.57.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.55) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.57.1.                   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.57.2.                   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.58.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.59.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.60.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.    Doručování

1.61.     Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.    Závěrečná ustanovení

1.62.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.63.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.64.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.65.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.66.     Kontaktní údaje prodávajícího:  Firmadat s.r.o., Havlíčkova 1280, 765 02, Otrokovice, adresa pro doručování

Firmadat s.r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 571 112 089

V Otrokovicích dne 1.1.2014                                                                                                                                

Platba proběhla úspěšně

Vaše platba byla v pořádku dokončena.

Děkujeme za Vaši platbu.

Děkujeme

FIRMADAT

 

tel.: +420 571 112 089
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platba nebyla dokončena

Vaše platba nebyla dokončena.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte

 

Děkujeme

FIRMADAT

 

tel.: +420 571 112 089
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chyba nastavení aplikace

Vaše nastavení webového terminálu není v pořádku.

Pro nastavení kontaktujte naši technickou podporu.

 

 

tel.:  +420 571 112 089 
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Stránka neexistuje

Velmi se omlouváme, ale požadovaná stránka neexistuje. V současné chvíli převádíme vše na nový web. Z tohoto důvodu mohou být starší články v tuto chvíli nedostupné.

Zkuste se vrátit na úvodní stránku http://www.ucetni-program-pohoda.cz

 

V případě, že by problém přetrval, prosím kontaktujte nás.

 

Děkujeme za pochopení

 

FIRMADAT

tel: +420 571 112 089

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Kontakt

Adresa: Nábřeží 599, Zlín 760 01, Česká republika.
Telefon: +420 571 112 089
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pracovní doba: 8:00 - 16:00 (Po-Pá)

 

V případě zájmu o naše produkty nás neváhejte kontaktovat.
S výběrem vám rádi poradíme a zodpovíme všechny vaše dotazy.

 

VM a účetní program pohoda

Open source e-shop Virtuemart

 


Virtuemart je Open source řešení internetového obchodu (e-shop). Jedná se o nejpoužívanější řešení, které umožňuje při nízkých nákladech dosáhnout plnohodnotné podpory pro váš internetový obchod. Nyní i pro VM 2.0.

 


Představení řešení:

 • automatický export zásob do e-shopu
 • automatický import objednávek
 • aktuální stav skladu a e-shopu i v systému POHODA
 • rychlá editace položek e-shopu prostřednictvím systému POHODA
 • import obrázků ze systému POHODA
 • import členění zásob
 • u jednotlivých zásob pak: název, název2, kód, více cen, váha, obrázek, krátký a dlouhý popis
 • možnost více e-shopů z jedné databáze systému POHODA
 • možnost neevidovat stavy skladových karet v systému POHODA, jen je textově importovat/exportovat
 • možnost importu uživatelských polí z karet zásob (platí pro řadu POHODA E1)

 

 

Přínosy pro uživatele:

 

 • jednoduché řešení s využitím Open source e-shopu Virtuemart
 • instalace je součástí, klient jen doplní údaje v ekonomickém systému POHODA
 • rozšiřitelnost pro více e-shopů
 • import objednávek je okamžitý
 • editaci položek v systému POHODA lze provádět hromadně, narozdíl od webového rozhraní

 

 

Požadavky na systém: OS Windows XP a vyšší, ekonomický Systém POHODA, Virtuemart nainstalovaný na webovém serveru Linux/Windows, instalace součástí dodávky, komunikace XML a přenos přes FTP/SFTP


Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, objednávky, prodej, přenos dat, skladové karty


Cena od: 7 000 Kč

 

Eshopy

Připravíme pro Vás řešení e-shopu na míru. Platební brány, propojení s Pohodou a další desítky možných modulů.

Od nejjednoduššího Eshopu Easy, který si může dovolit opravdu každý, přes přednachystaný balík Eshop MAX, jehož funkčnost splňuje požadavky současných trendů s profesionálním grafickým návrhem v ceně, až po individuálně konfigurované Eshopy na míru, tak aby byly splněny všechny požadavky zákazníka.

 

Reference:

 

www.darababy.cz 

 

Rozsáhlejší řešení eshopu s propracovanou grafikou a nadstandardními možnostmi filtrování a vyhledávání produktů. Doplňující obrázky, souvisjící zboží, přehlednost, SEO optimalizace se zaměřením na sociální sítě jsou základy úspěšného eshopu. Přímo z eshopu lze umísťovat na Facebook produkty z odkazem na Váš eshop. Dále je zde také zprovozněn eshop pro facebook, který načítá data z Pohody. Přímo z eshopu mohou umísťovat do FB uživatelé svoje komentáře k produktům!

 

 

 www.greekhealth.cz 

 greekhealth.cz

 • samostaná instalace
 • jednoduchý, přehledný eshop
 • nenáročný na uživatele
 • základní funkce
 • vedení skladu v eshopu

 

 

www.ovocentrum.cz 

ovocentrum.cz

 • vytvoření eshopu s rychloobrátkovým zbožím
 • položky jsou vždy jedinečné a automaticky se vytváří každý den nové dle Pohody
 • zobrazování budoucí dostupnosti - dojezd
 • individuální slevy z účetnictví Pohoda pro reg. zákazníky!

 

 

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • největší účetní systém v ČR
 • implementace a školení
 • prodej a poradenství
 • technologie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • jsme certifikovaný partner
 • úpravy na míru
 • realizace nástavbových řešení
 • tiskové sestavy, uživatelské agendy

hook   Účetní program Pohoda

 

 • pro daňovou evidenci
 • pro vedení účetnictví
 • pro sklady a prodej
 • mzdy, majetek, kniha jízd